EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ                                                                                                                               

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ” dir.

Derneğin kısaltması (EMUJAD) dır.

Derneğin Genel merkezi Ankara’dır.  

Dernek, yurt içinde şube açabilir.

Madde 2- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

          Dernek üyelerinin; sosyal- kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, yasalardan doğan veyahut doğacak olan hak ve menfaatlerini korumak, bu hususta üyelerinin bu hakları ile ilgili idari mercilerde girişimlerde bulunmak, yazışmalar yapmak, onurla yerine getirdikleri mesleklerine ilişkin ortak hatıralarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek, her türlü ihtiyaçlarını yönetim kurulunun belirleyeceği oranda yardımcı olmak amacı ile ilgili kanun hükümlerine göre kurulmuştur.

Madde 3- Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Dernek Atatürk İlke ve devrimlerinin, laik ve sosyal hukuk devletinin birliği ve bütünlüğü içinde yapılacak her türlü çalışmaya maddi ve manevi her türlü desteği sağlar.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir, Dernek sandık üyelik aidatını sandık genel kurulunca belirlenir.

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17- Dernek; kaza sonucu veya herhangi bir hastalık sonucu sağlıklarını ya da hayatlarını kaybeden üyelerin ya da yasal yakınlarının kendi istekleri ile yazılı başvurmaları halinde; Dernek Yönetim Kurulu kararı ile derneğin mali gücü oranında yardım eder ve üyeler arasında yardım kampanyası düzenler.

18-  Dernek bütçesi dâhilinde merkezi bölgelerde misafirhaneler yapar ve işletir.

19- Dernek, üyelerinin ekonomik koşullarını yükseltmek bakımından gerekli çalışmayı yapar, konuyu ilgili makamlarca takip eder ve sonuçlarını da üyelerine duyurur.

20- Dernek ulusal afetlerde yardım kampanyası düzenler diğer sivil toplum kuruluşlarına kanunlar çerçevesinde maddi ve manevi destekte bulunur.

21- Üyelerine ve yakınlarına yeni iş alanları yaratmak amacıyla özel ve kamu kurumları ile görüşmeler yapar.

22- Dernek üyelerinin okuyan çocuklarına yönetim kurulu kararı ile belirlenecek miktar üzerinden, para yardımı yapar. Yardım yapılan üye çocuklarının yardıma ihtiyaç olmaları esas alınır. Yardım ihtiyacı ortadan kalktığı zaman, yönetim kurulu kararı ile yardım kaldırılır.

Madde 4- Benzer amaçlı Derneklerle İşbirliği

Dernek benzer amaçlı diğer derneklerle işbirliği çerçevesinde hareket eder, federasyon şeklinde örgütlenmelere katılabilir ve bu federasyonlarda görev alır.

Madde 5- Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel ve dernek üyelerinin hukuksal hakları alanda faaliyet gösterir.

Madde 6- Derneğin Ulusal Bayram ve Törenlerde Temsili;

Dernek milli bayram, askeri tören, ATATÜRK ile şehitlerin anma törenlerine ve toplantılarına protokol yönergeleri dâhilinde katılma talebinde bulunur; uygunluğu halinde katılır. Derneği her yerde temsil etmek üzere çelenk ve çiçek gönderir.

Madde 7- Derneğin Kuruluş Günü Faaliyetleri;

Dernek her yıl Genel Merkezce Anıtkabir’i ziyaret eder. Şubelerde mahallindeki Atatürk anıtlarına çelenk koyar ve günün anlamı ile ilgili toplantılar tertip edilir.

Madde 8- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Kendi isteği ile üyelikten ayrılıp veya üyelikten çıkartılanlar bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe yönetim kurulu kararı ile tekrar kabul edilir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır, Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 9- Derneğin Üyeleri

a)Asil üye

Jandarma Genel Komutanlığında Uzman Jandarma olarak geçmişinde hizmet icra etmiş, bu hizmetinden emeklilik, yada maluliyet nedeniyle veyahut zorunlu hizmet süresin tamamlamış olup ta meslekten kendi isteği ile ayrılan veya emekli olanlar ile eş ve çocukları, vefat edenlerin eşleri anneleri babaları reşit olan çocukları gelinleri ile damatları halen çalışmakta olanların eşleri usulüne uygun olarak baş vuran ( meslekten tart ve ihraç edilenler hariç) dernek tüzüğüne uymayı taahhüt eden ve adli sicilinde Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneklere üye olmayı engelleyen bir durumu olmayanlar ile ilgili yönetim kurulu kararı ile dernek asil üyeliğine alınırlar.

b)Onursal Üye

Onursal üyeler derneği maddi ve manevi yardım ve hizmetlerde bulunan veya bulunacak olanlara Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyelik sıfatı verilir.

Asil Üyelik

Derneğe asil üye olma şartlarını derneğin matbu giriş formunu doldurup yönetim kurulunun belirlediği evrakları tanzim edip, derneğin tüzüğüne uymayı ve yıllık aidatlarını ödeyip üzerine düşen görevleri yerine getireceğini ve üyelik şartlarına haiz olduğunu kendi imzası ile onaylar. Başvurular mülki hududa göre bağlı bulunulan şubelere yapılır. Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu  üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur. Şubelerince üyelik talebi reddedilenler Genel Merkeze itiraz edebilirler.

Onursal Üyelik

Onursal Üyelerin Üyelik işlemi yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu kişilerin seçme, seçilme ve oy kullanma hakları olmayıp, üye defterine kayıt edilmezler. Kendileri için ayrı bir defter tutulur ve dilerlerse aidat ödeyebilirler.

Madde 10- Üyelik Aidatı

Üyelerden giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus Yüz (100) Türk Lirası aidat alınır. Bundan sonraki her yıl için Yüz (100) Türk Lirası aidat alınır. Şehit aileleri vazife malulleri ve ailelerinden giriş üyelik ücreti ve yıllık aidat alınmaz Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Madde 11- Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri Dernek üyelerinin hak ve yükümlülükleri şunlardır;

A) Üyelerin Hakları

a) Oy hakkını kullanmak. Her üyenin en temel hakkı oy kullanmak ve dernek yöneticilerini seçmek ve bu yolla derneği denetim altında tutmaktır. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve bizzat üyenin kendisince kullanılır.

b) Derneğin merkez ve şube genel kurullarına katılmak,

c) Dernek organlarına seçmek ve seçilmek,

d) Dernek büyük genel kuruluna delege seçilmek ve seçmek,

e) Dernek organlarına sözlü veya yazılı öneri, uyarı, dilek ya da temennide bulunmak,

f) Dernek rozet ve kimliğini taşımak,

g)Derneğin her türlü tesislerinden faydalanmak. Ayrıca üyelerin eşleri, çocukları, anne ve babaları birlikte getirecekleri misafirleri de bu tesislerden yararlanabilir.

B) Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

C) Üyelikten Çıkarılma, Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç yıl üst üste ödememek.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Suç sayılan bölücülük, sahtecilik, hırsızlık, kumar, kadın simsarlığı, dolandırıcılık vb. faaliyetlere katılan ve alenen yada gizli destek verdiği anlaşılanlar,

7-TSK’lerinin manevi şahsiyetine zarar veren ve verebilecek tavırlar içinde olduklarının anlaşılması,

8-Derneğin manevi kişiliğini zedeleyici tavır ve sözlerde bulunmak,

9-Dernek yönetim kurulu ve üyeler arasındaki birlik, beraberlik, dostluk ve huzuru bozmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, Dernek yöneticilerini küçük düşürücü, hakaret edici sözler sarf etmek,

10-Dernek asil üyeliği niteliğini taşımadığı sonradan anlaşılanlar,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez, tesislerinden faydalanamazlar.

Madde 12- Dernek  Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.1-Genel kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3-Denetim Kuruludur.

Madde 13- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ile Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, EKİM ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması ile gerçekleşir, bu durum tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 geçerlidir.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel kurula katılma hakkı bulunmayan toplantı salonuna alınmazlar.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalardan önce oy kullanılacak yer hazırlanır, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurula Katılanların Giderleri

Derneğin olağan genel kuruluna katılacakların; genel merkez üyelerinin il dışından gelenlerin yol masrafları ve harcırahları genel merkezin bütçesinden, karşılanmaz.

Madde 14- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, üyeler aday olacak yönetim ve denetleme kurulunu oluşturarak 10 gün önceden yönetim kuruluna yazılı olarak başvurur. Yönetim kurulu aday olan yönetim ve denetleme kurulu aday listelerini genel kurula sunar. Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan, oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylama da,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 15- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasına, kapatılmasına ve ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, dernek bünyesinde kurulacak Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla girişimde bulunulan iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler de görevlendirilecek personelin temini ve görevine son verilmesi, bu personele verilecek ücretlerin tesbiti hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

14-Derneğin vakıf kurması,

15-Derneğin fesih edilmesi,

16-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

17-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

19-Genel Kurulun yetkilendirmesi ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

Madde 16- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu karar alarak asil üyelerden tekrar görev dağılımı yapar, boşalan yere yedek listede belirtilen üyelerden birinin veya bir kaçının göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek.

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini altı ayda bir yönetim kurulunun belirleyeceği heyet tarafından yapmak,

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

13-Genel kurulun yetkilendirmesi ile Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

14-Derneği ziyarete gelen misafirlerin ağırlanması, günlük yemek barınma ve yol ihtiyaçlarının karşılanması, gündelik harcamaların yapılması, resmi ve özel günlerde toplantı, seminer, gösteri, Basın açıklaması, şehit törenleri, gazi ziyaretleri, dernek üyelerinin, yakınlarının, hastane ziyaretleri, doğum, düğün ve cenaze merasimlerine katılma, toplu mesaj gönderme, hediye alınması, çiçek, çelenk gönderilmesi,

15-Dernek bünyesinde kurulacak Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla girişimde bulunulan iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler de görevlendirilecek personelin temini ve görevine son verilmesi, bu personele verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

Madde 17- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu karar alarak asil üyelerden tekrar görev dağılımı yapar, boşalan yere yedek listede belirtilen üyelerden birinin veya bir kaçının göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, olağan üstü genel kurulu toplantıya çağırması için önce yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Denetim Kurulunun belirlediği eksiklikleri yönetim kurulu giderememesi durumunda genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 18- Derneğin Gelir Kaynakları, Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus Elli (50) Türk Lirası aidat alınır. Bundan sonraki her yıl için Elli (50) Türk Lirası aidat alınır. Şehit aileleri vazife malulleri ve ailelerinden giriş üyelik ücreti ve yıllık aidat alınmaz Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Üç  (3) yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyen üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %10’u altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,taşınır mal ve eşyalar üzerinden çekilişler, kermes, gezive eğlence,temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin ve tüzüğün amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari iktisadi, ve sanayi faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.  

Madde 19- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.  Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 20- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 21- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te Ör. bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 22- Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 23- Bildirim Yükümlülüğü Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 24- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 25- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 26- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu; Başkan, Başkan Yrd. Genel Sekreter, Muhasip ve Üye’den oluşmak üzere beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise Başkan, Başkan Yrd. ve Üye olarak üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, TEMMUZ ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şube tarafından Genel Merkez genel kuruluna seçilen delegelerin ve doğal üyelerinin isim listesi genel kurul tarihinden 10 gün önce karar alınarak genel merkeze bildirmesi zorunludur. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

Madde 27- Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 28- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 29- Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin ve şubelerin feshine karar verebilir.

Derneğin Feshi:

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshi halinde iki ay içerisinde mal varlığı Kızılay’a verilir.

Şubelerin Feshi:

Dernekler yönetmeliği Madde 89-Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması. Şube yönetim kurulu tasfiye kararı almadan önce gerekçelerini gösteren bir yazı ile Genel Merkez yönetim kuruluna başvurarak onay alır. Dernek Şubelerinin kendi genel Kurullarınca feshi veya kanuni şartlarının  yerine getirilmemesinden doğan infisahında, şubeye ait her türlü varlıklarını, alacaklarını, para, mal ve haklarını genel merkeze devrederler, Şube sorumluları teslim işlemini bir ay çerisinde eksiksiz yerine getirirler. Aksi halde kanuni yollara başvurulur. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 çoğunluk aranır. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ  ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki Kızılay derneğine devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 30- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 31- Derneğin Kurucuları

EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ’NİN kurucu üyelerinin ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği aşağıda gösterilmiştir.

 ADI SOYADI                        D. YERİ-TARİHİ                                MESLEĞİ              

Adnan OĞUZ                     OSMANİYE–05.05.1972                   EMEKLİ UZM. J.            

Vedat ARAT                       SUNGURLU–01.01.1975                  EMEKLİ UZM. J. 

Salih DEMİRCİ                   GÖYNÜCEK–01.07.1970                 EMEKLİ UZM. J.            

Boray GÖKTAŞ                 SİLVAN–20.09.1968                          EMEKLİ UZM. J.

Mustafa ŞAHİNGÖZ          KARATAŞ–27.05.1966                     EMEKLİ UZM. J.

Mustafa TURGUT             BOR–01.10.1966                               EMEKLİ UZM. J.

Süleyman EGE                  SORGUN–15.02.1971                      EMEKLİ UZM. J.

Şuayip MOĞULKOÇ         GÜRÜN–15.10.1974                         EMEKLİ UZM. J.

Murat BOZKURT               TATVAN–01.06.1973                        EMEKLİ UZM. J.         

Ayhan BİNBOĞA              FEKE–14.12.1973                             EMEKLİ  UZM. J.          

Madde 32- Derneği temsil edecek, dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

ADI SOYADI                          :                                             GÖREVİ                       :

ŞEREF ÇAYIRTEPE                                                           GENEL BAŞKAN

ERBİL TÜRKMEN                                                              BAŞKAN YARDIMCISI

YAŞAR ŞENOĞULLARI                                                    GENEL SEKRETER

YAŞAR TÜRKER                                                               MUHASİP

YILDIRIM KURT                                                                 ÜYE

ADI SOYADI              :                                             GÖREVİ                         :

BEHSAT DURUAKAN                                             DENETLEME BŞK.

İSMAİL KALAL                                                        DENETLEME BŞK. YRD.

MUSTAFA KARA                                                     ÜYE

Bu tüzük 32 (Otuz İki )  maddeden ibarettir.