TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

            3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte Ek’te sunulmuştur.

            Gereğini saygılarımla arz ederim.20/11/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sermet ATAY

                                                                                                                      Gaziantep Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Subay Astsubay gibi Muvazzaf personeli Uzman Jandarmalarımız, halen İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Halen çeşitli kademelerde komutanlık yapmakta ve 2013 yılı itibariyle Astsubay kadro yerlerinde görevlendirilmektedirler.

            Uzman Jandarmaların yıllardır çözülmeyen sorunları personeli istifaya ve erken emekliliğe sürüklemekte, kurum içinde de personel arasında huzursuzluklara neden olmaktadır.

            Subayların harp okulu veya Astsubayların bir yıllık askeri okulda geçen askeri eğitim süreleri fiili hizmet sürelerinden sayıldığı halde, Uzman Jandarmaların nasıptan önceki bir yıllık askeri okulda geçen askeri eğitim süreleri fiili hizmet sürelerinden sayılmamaktadır. Dolaysıyla diğer TSK personelleri arasında Uzman Jandarmalar aleyhine bir eşitsizlik yaşanmaktadır. Bu eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir                                                

 

          MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda, 3.ncü maddesi (b) fıkrasından Uzman Jandarma Okulu açık olarak belirtilmesine rağmen Subay ve Astsubayların Askeri Okulda geçen süreleri fiili hizmetten sayılırken aynı okulda okuyan Uzman Jandarmaların okulu fiili hizmetten sayılmamaktadır. Bu uygulama statüler arasındaki uygulama bakımında söz konusu eşitsizliği ve adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.

            MADDE 2- Uzman Jandarmaların nasıptan önceki bir yıllık askeri eğitim sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması amaçlanmaktadır.

            MADDE 3-  Yürürlük maddesidir.

            MADDE 4- Yürütme Maddesidir.

3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU İLE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

            MADDE 1- 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Madde 4  f) bendine (Ek: 2/1/2017 - KHK - 680/73 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/71 md.) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 76-28/5/1988 tarihli 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olarak çalışan Uzman Jandarmaların Nasp edilmeden önce askeri okullda geçen süreleri fiili hizmet süresinden sayılır”.

            MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            28/5/1988 tarihli ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunun İsminin Jandarma Yardımcı Astsubay olarak İsim değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.      

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                              

                                                                                                                      Murat BAKAN                                                                                                                                                             İzmir Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

           Sadece Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu tabi Muvazzaf ve Kadrolu Uzman Jandarmalar Astsubaylar gibi Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde Uzman Jandarma Okulunda bir yıllık eğitim süresi sonucunda Uzman Jandarma olarak mezun olup kıtalara gönderilen personelidir. Astsubaylarla aynı askeri okulu bir yıl süreyle okuyup, aynı dersleri aynı öğretmenlerden aldıkları, aynı eğitimi ve aynı kursları gördükleri.

 Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okular Komutanlığın bünyesinde bulunan üç Okuldan biri olan Subay okulu, Astsubay Okulu ve Uzman Jandarma Okulu ayın akademik düzeyde eğitim vermelerine rağmen bir ada Uzman Jandarma Okulu kapatılarak görevde bulunan Muvazzaf Uzman Jandarmalara sizleri de bir üst statü olan Astsubay statüsüne geçirilecektir diyerek emirler yazılmasına rağmen halen gerçekleştirilmemiştir.

 Subay, Astsubaylar gibi 15 yıl mecburi hizmete tabi oldukları,

 Astsubaylarla eğitim seviyelerinin aynı oldukları.

TSK’da karşılığı bulunmayan, sadece Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan “Uzman Jandarmalar” Jandarma Genel Komutanlığında görevli diğer Astsubaylar ile Jandarma Uzman Erbaşlar arasında sıkışıp kalmış bir kadrodur.

       Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu tabi Muvazzaf ve Kadrolu Uzman Jandarmaların; 3269 sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaşlarla “UZMAN” kelimesinden ve isim benzerliğinden dolayı sık sık karıştırıldığından ve özlük hakları düzenlenmesinde mağduriyetler yaşanmasına sebebiyet vermektedir.    

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Uzman Jandarmaların JANDARMA YARDIMCI ASTSUBAY OLARAK ANILMALARI amaçlanmıştır.

            MADDE 4-  Yürürlük maddesidir.

            MADDE 5- Yürütme Maddesidir.

28/5/1988 TARİHLİ VE 3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

            MADDE 1- 28/5/1988 tarihli ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun başlığı “Jandarma Yardımcı Astsubay” olarak değiştirilmiştir.

         MADDE 2-  28/5/1988 tarihli ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda geçen Uzman Jandarma ibareleri “Jandarma Yardımcı Astsubay” olarak değiştirilmiştir.

            MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.